آثار و نشانه های سنگ سوراخ دار یا سنگ دوربین

آثار و نشانه های سنگ سوراخ دار یا سنگ دوربین

مفهوم سنگ دوربین چیست ؟